Buy your ticket over at TICKSTER or with FESTICKET (accomodation package or tickets) below.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH INFO

23 års åldersgräns för inträde och obligatorisk ID-koll i entrén. Ta med leg!

Varmt välkommen tilll Gagnef 2017 festival 6-8 juli i Ängshols folkpark i Gagnef. Här kommer lite lokal information om saker som är bra att känna till.

Festivalområdet öppnar kl 16 på torsdagen och det går att komma in på campingen från kl 12 på torsdagen.


TRANSPORT
Ta gärna tåg till Gagnef, det är endast 2 km från tågstationen till festivalen och stor sannolikhet att få sällskap och skjuts, annars en underbart fin promenad med utsikt över älven.

Om du absolut måste ta bil så behöver den parkeras på markerad festivalparkering ca 500 m från folkparken. Det finns alkomätare att använda på söndag för att inte köra för tidigt från festen.

BOENDE
Tillgång till campingområde för att sätta upp tält och basläger ingår i biljettpris och det behövs ett festivalarmband att visa upp för att komma in på campingområdet hela helgen. Tänk på att inte campa på fotbollsplanen eller på ängen bakom, det finns skyltar som tydligt visar var tält kan slås upp. Gräset på ängen skördas och används som foder till kor så det är superviktigt att det inte finns glas, burkar och metall här.

Gagnef IF sköter om bil- och husvagnsparkering och tar ut en kostnad för detta, pengarna går till idrottsföreningens ungdomsverksamhet. Tänk på att det INTE finns el att koppla in till husvagnar eller övriga campingområdet. Den som har husvagn kan ställa bilen bredvid husvagn annars ska bilar stå på festivalparkeringen som finns markerad i karta. Om bilen står på husvagnscamping så ska den stå där hela helgen för att minimera biltrafik uppe vid festivalområde.

Lugnare camping för den som vill sova eller har barn med finns vid artistladan, ca 500 m utanför festivalområdet samt en ytterligare gräsyta i närheten av ladan, se karta. Campingområdet vid tennisbanor är det minst lugna och mest högljudande området, tälta inte här om du vill ha en lugn camping.

Medhavda större ljudsystem vill vi inte ha på campingen. Festivalens existens hänger på en skör tråd bl.a. för att hög volym spelas efter kl 03 på camping. Vi kommer därför att behöva stänga ner större och störande ljudsystem på campingen.

OMRÅDET
Festivalområdet är hela folkparken med tillhörande camping. Det finns en huvudentré direkt in på området och en campingentré in på campingområdet. Det finns ca 10 ställen som serverar käk och dryck runt om på området och campingen, samtliga matställen har alternativ för vegetarianer. Folkparken ligger i en brant slutning ner till Dalälven. Huvudscener för musik och uppträdanden är dansbanan på övre plan och amfiteatern på nedre plan. Det finns bar och serveringsområden för alkohol i anslutning till dessa två scener.

MILJÖ
Vi försöker bli bättre på miljöarbete och återvinna så mycket material som möjligt. Den sortering som alla kan och ombeds göra vid utmarkerade tunnor är: Brännbart, Glas, Burk sen finns ställe för Metall, Trä/Virke, El och komposterbart/organiskt ute vid Avfallscentral på husvagnscamping. Restaurangköken inne på området sorterar själva sitt organiska matavfall och komposterbart. Ta gärna med en sopsäck med skräp och avfall ut från campingområdet när ni lämnar området på söndag. Det finns sopsäckar vid entréer och containrar är öppna och enkla att finna och tömma i.

En festivalklassiker är ju att många lämnar sina tält på plats och drar så fort festen är över. Det känns trist att kasta bort saker som går att använda. Vi har dock inte resurser att städa, torka och packa ihop tälten själva. Ta gärna med tälten ut och lägg dessa vid containrar eller om de är hela och rena skänk de till oss vid entrén så ser vi till att de kommer till användning.

På söndagen efter kan den som vill panta en sopsäck med upplockat skräp mot en korv och läsk eller öl till den som inte kör bil.

SJUKVÅRD
Det finns superduktiga läkare och utbildad sjukvårdspersonal i jour dygnet runt på området under hela festivalen, dessa kontaktas vid huvudentrén eller via kontakt med vakter och värdar.

SÄKERHET
Det finns vakter och värdar över hela festivalområdet och camping dygnet runt som är där för att alla ska kunna trivas och känna sig säkra under festivalen. Tänk på att ta hand om varandra och hjälp till att göra Gagnef 2017 till den bästa och tryggaste festivalen för alla. Säg ifrån om du ser något som känns fel. Kontakta värdar och vakter vid behov vid någon av entréerna eller fråga någon funktionär som gärna hjälper dig. Det kommer att finnas servicevärdar närvarande runtomkrig på campingen under natten när festivalområdet är stängt. Dessa värdar vandrar runt campingen för att öka tryggheten.

Varmt välkomna och ta hand om varandra

Arrangörer av Gagnef 2017

23 year age limit for entry to the festival area and compulsory ID check at the entrance. Bring your leg!

Welcome to Gagnef 2017 Festival 6-8 July Ängshols People's Park (folkpark) in Gagnef. Here is some local information on things that are good to know.

The festival area opens at 16 o´clock on Thursday, and it is possible to enter the campsite from 12 noon on Thursday.

TRANSPORT
Take the train to Gagnef, it is only 2 km from the train station to the festival and most likely you will get a lift if you wish, otherwise a wonderfully nice walk with views of the flowing landscape and mighty river Dalälven.

If you absolutely must take the car it needs to be parked on marked festival parking about 500 m from the park. There are breathalysers for alkotesting to use on Sunday to not drive too early from the party.

LIVING
Access to the camping area to put up tents and base camp are included in the fare, and the need for a festival wristband to show up to get into the camping area all weekend. Remember not to camp on the football field or in the meadow behind, there are signs that clearly show where tents can be pitched. The grass in the meadow is harvested and used as feed for cows so it is super important that there is NO glass, cans and metals here.

Gagnef IF (local sport and fotball) takes care of the car and caravan parking and charge a charge for this, the money goes to sports association's youth activities. Keep in mind that there is no electricity to plug in caravans or other campground.

Calmer camping for those who want to sleep or have children with is located at the artist barn, about 500 m outside of the festival area. The camping area at the tennis courts is the least tranquil and most loud area, Do not tent here if you want a quiet camping.

Please do not bring larger sound system for dancing, its not allowed at the camping area. The festival's existence hangs by a thin thread, due to complains from local residents exosed by high volume played after 03 pm at the campsite. We will therefore need to shut down any larger and disturbing sound system on the campsite.

FIELD
The festival area is the entire park with its campingsite. There are about 10 places serving deliscious food and drinks around the area and camping, all the eateries have options for vegetarians. The park is located in a steep closure down to the mighty river Dalälven. The main stages for music and performances are the dance floor on the upper level and the amphitheater on the lower floor. There is a bar and restaurant areas of alcohol in connection with these two venues.

ENVIRONMENT
We try to improve the environmental and recycle as much material as possible. The sorting all of which can and are asked to make the barrels are signposted: Combustible Glass, Bottle then there place for Metal, Wood / Wood Electricity and compostable / organic looking at Wasteplants the caravan site. Restaurant kitchens inside the area sort their own organic food waste and compostable. Bring a garbage bag with trash and waste from the campsite when you leave the area on Sunday. There are garbage bags at entrances and containers are open and easy to find and empty in.

A festival classics is that many leave their tents in place and pulls once the party is over. It feels sad to throw away things that can be used. However, we have not the resources to clean, dry and pack up the tents themselves. Bring out the tents and put them in containers or if they are whole and clean the ladle to us at the entrance, we see that they are going to use.
On the Sunday after, those who want to pledge a garbage bag with trash picked-up against a hot dog and soda or beer to those who do not drive.

HEALTHCARE
There are talented doctors and trained medical staff on call around the clock on the area throughout the festival, those contacted by the main entrance or through contact with guards and hosts.

SECURITY
There are guards and hosts throughout the festival area and camping around the clock that is there for everyone to enjoy and feel safe during the festival. Remember to take care of each other and help make Gagnef 2017 to the best and safest festival for everyone. Speak out if you see something that feels wrong. Contact the hosts and guards as necessary at one of the entrances or issue any official who will assist you. There will be service currently hosts around war at the camp during the night when the festival area is closed. These hosts are walking around the campground to increase security.

Warm welcome and take care of each other

Organizers of Gagnef 2017